Медичні бібліотеки та репозитарії ЗВО України

 Медичні бібліотеки
Вінницька обласна наукова медична бібліотека

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека

Національна наукова медична бібліотека України

Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека

Запорізька обласна наукова медична бібліотека

Комунальний заклад “Львівська обласна наукова медична бібліотека”

Сумська обласна наукова медична бібліотека

Полтавська обласна наукова медична бібліотека 

Рівненська обласна  наукова медична бібліотека

Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Бібліотека Запорізького державного медичного університету

Бібліотека Івано-Франківського державного медичного університету

Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Бібліотека Львівського медичного інституту

Бібліотека Сумського державного університету

Бібліотека Одеського державного медичного університету

Бібліотека  Української медичної стоматологічної академії

Бібліотека Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського

Бібліотека Національного фармацевтичного університету

Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету

Бібліотека Харківської медичної академії післядипломної освіти

Бібліотека Буковинського державного медичного університету

Репозитарії


Вінницька область 
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського — http://library.vspu.net/
Вінницький національний аграрний університет —http://repository.vsau.org/ 
Вінницький національний технічний університет —http://ir.lib.vntu.edu.ua 
Волинська область 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки —http://esnuir.eenu.edu.ua 
Дніпропетровська область 
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» — http://repo.dma.dp.ua/ 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара —http://repository.dnu.dp.ua:1100/
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ —http://er.dduvs.in.ua/
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна — http://eadnurt.diit.edu.ua 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» —http://ir.nmu.org.ua/
Університет митної справи та фінансів — http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/ 
Дніпровський державний технічний університет —http://www.dstu.dp.ua/…/WWW/Repository/TreeView/libraryR.php
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського — http://elibrary.donnuet.edu.ua/
Донецька область 
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» — http://eir.pstu.edu 
Маріупольський державний університет —http://91.250.23.215:8080/jspui/ 
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» — http://ea.donntu.edu.ua 
Житомирська область 
Житомирський державний технологічний університет —http://eztuir.ztu.edu.ua 
Житомирський державний університет імені Івана Франка —http://eprints.zu.edu.ua 
Житомирський національний агроекологічний університет —http://znau.edu.ua/…/top-…/institutsijnij-repozitarij-zhnaeu 
Закарпатська область 
Ужгородський національний університет —https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/ 
Запорізька область 
Запорізький державний медичний університет —http://dspace.zsmu.edu.ua 
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського —http://repository.crimea.edu/jspui
Запорізький національний технічний університет —http://eir.zntu.edu.ua
Івано-Франківська область 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу —http://elar.nung.edu.ua/ 
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" — http://lib.pu.if.ua:8080/
м. Київ 
Національна академія внутрішніх справ — https://www.naiau.kiev.ua/…/baza-danih-elektronnij-repozita…
Національна академія статистики, обліку та аудиту —http://nasoa.edu.ua/…/instytutsijnyj-repozytarij-nasoa-zar…/
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» —http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ 
Київський національний університет технологій та дизайну —http://er.knutd.com.ua
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка —http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/opis.php3 
Київський університет імені Бориса Грінченка —http://elibrary.kubg.edu.ua 
Національний авіаційний університет — http://er.nau.edu.ua 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова —http://enpuir.npu.edu.ua 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — http://ela.kpi.ua 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» —http://ekmair.ukma.edu.ua
Національний університет фізичного виховання і спорту України —http://www.uni-sport.edu.ua/node/2509
Національний університет харчових технологій —http://dspace.nuft.edu.ua/jspui 
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» — http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary 
Київська область 
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти —https://repository.kristti.com.ua /
Університет державної фіскальної служби України —http://ir.nusta.edu.ua/jspui/
Білоцерківський національний аграрний університет —http://rep.btsau.edu.ua/
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» — https://repository.kristti.com.ua
Кіровоградська область 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка — http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/
Центральноукраїнський національний технічний університет —http://library.kntu.kr.ua/repozit.html
Луганська область 
Донбаський державний технічний університет —http://dspace.dstu.education:8080/jspui/
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля —http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» — http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/ 
Львівська область 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності —https://sci.ldubgd.edu.ua/
Львівський державний університет фізичної культури —http://repository.ldufk.edu.ua/
Львівський національний університет імені Івана Франка —http://www.anthropos.lnu.edu.ua/jspui/ 
Національний університет «Львівська політехніка» —http://oai.org.ua/index.php/browse/index/13 
Український католицький університет — URL : http://er.ucu.edu.ua
Миколаївська область 
Миколаївський національний аграрний університет —http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова — URL : http://eir.nuos.edu.ua/
Одеська область 
Одеська державна академія будівництва та архітектури —http://mx.ogasa.org.ua/
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова —https://biblio.onat.edu.ua/
Національний університет «Одеська юридична академія» —http://dspace.onua.edu.ua
Одеський державний аграрний університет —http://lib.osau.edu.ua/jspui/
Одеський державний університет внутрішніх справ —http://dspace.oduvs.edu.ua
Одеський національний економічний університет —http://dspace.oneu.edu.ua/jspui
Одеський національний медичний університет —http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/ - 
Одеський національний політехнічний університет —http://dspace.opu.ua/jspui/
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова —http://dspace.onu.edu.ua:8080 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет — 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського — http://dspace.pdpu.edu.ua/
Полтавська область 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» — http://dspace.uccu.org.ua 
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка — http://dspace.pnpu.edu.ua/ 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка — http://77.121.11.9/
Українська медична стоматологічна академія — http://elib.umsa.edu.ua
Рівненська область 
Національний університет «Острозька академія» —http://eprints.oa.edu.ua
Національний університет водного господарства та природокористування — http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/search/advanced
Сумська область 
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка — http://repository.sspu.sumy.ua 
Сумський державний університет — http://essuir.sumdu.edu.ua 
Сумський національний аграрний університет —http://repo.sau.sumy.ua/
Тернопільська область 
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України» — http://repository.tdmu.edu.ua/ 
Тернопільський національний економічний університет —http://dspace.tneu.edu.ua 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка — http://dspace.tnpu.edu.ua/
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя — http://elartu.tntu.edu.ua
Харківська область 
Українська інженерно-педагогічна академія —http://repo.uipa.edu.ua/jspui
Харківська державна зооветеринарна академія —http://repository.hdzva.edu.ua
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» — http://repository.kpi.kharkov.ua 
Національний університет цивільного захисту України —http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk
Національний фармацевтичний університет —http://dspace.nuph.edu.ua 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого —http://dspace.nlu.edu.ua 
Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» —http://dspace.nua.kharkov.ua
Харківський державний університет харчування та торгівлі —http://elib.hduht.edu.ua
Харківський національний автомобільно-дорожній університет —http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця — http://repository.hneu.edu.ua
Харківський національний медичний університет —http://repo.knmu.edu.ua/
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди — http://dspace.hnpu.edu.ua/
Харківський національний університет внутрішніх справ —http://dspace.univd.edu.ua/xmlui
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна —http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/?locale=uk
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова — http://eprints.kname.edu.ua 
Харківський національний університет радіоелектроніки —http://openarchive.nure.ua
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва —http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/
Харківський економіко-правовий університет —http://dspace.hepu.edu.ua:8080/xmlui/
Харківська державна зооветеринарна академія — URL :http://repository.hdzva.edu.ua
Херсонська область 
Херсонський державний університет — http://ekhsuir.kspu.edu/
Херсонський національний технічний університет —http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/29529
Хмельницька область 
Хмельницький національний університет — http://elar.khnu.km.ua/jspui/
Подільський державний аграрно-технічний університет —http://188.190.33.56:7980/jspui/
Черкаська область 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького —http://eprints.cdu.edu.ua/
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини —http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui
Уманський національний університет садівництва —http://lib.udau.edu.ua
Чернівецька область 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» —http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича —http://arr.chnu.edu.ua 
Чернігівська область 
Чернігівський національний технологічний університет —http://ir.stu.cn.ua/ 
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка — URL : http://erpub.chnpu.edu.ua/
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя —http://lib.ndu.edu.ua/dspace

Немає коментарів:

Дописати коментар

Залиште свій коментар!